การประชุมประจำปี เครือข่าย คลินิกโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง 2556

โดย วัชรา บุญสวัสดิ์

Post : 07/11/2555 16:46      Last Update: 26/01/2556 16:46
 
     

annal_meeting______________.jpg

 

MailAdAsthma.jpg

MailAdCOPD.jpg

กำหนดการการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 9

วันจันทร์ ที่ 14 มกราคม 2556 

กำหนดการการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 9

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2556

08:00 -08:30 น.              ลงทะเบียน และติดโปสเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งผลงานประกวด

08:30 -08:45 น.              พิธีเปิด โดย

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ ประธานเครือข่ายคลินิกโรคหืด

พญ.เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                                        ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย

                                                             

08:45 -09:15 น.              ผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคหืดและทิศทางในอนาคต

พญ.เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

09:15 -09:45 น.              Tip of Asthma Management: Aim to admission rate near Zero  

                                        รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น     

09.45-10.l5                     Improving the Quality of Pediatric Asthma care

                                        รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

10.15-10.30                     รับประทานอาหารว่าง

10.30-11.00                     Asthma and Allergic Rhinitis: Do Allergies affect Asthma?

                           รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                          

11.00-12.00                     Open forums for Q&A

                                        รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                       Moderator

                                        ศ.พญ.สุมาลี เกียรติบุญศรี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                                    Speaker

ศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                   Speaker

รศ.พญ.ชลีรัตน์ ดิเรกวัฒนชัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                              Speaker

                            รศ.พญ.อรพรรณ โพชนุกูล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์                           Speaker 

12:00 - 13:30น.            รับประทานอาหารกลางวัน เยี่ยมชมผลงานเพื่อลงคะแนน

13:30 - 15:30 น.             นำเสนอผลงาน EACC Excellence Award 2012  

15:30 - 15:45 น.             รับประทานอาหารว่าง

15:45 -16:30 น.              ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด   EACC Excellence Award 2012 & Peer
                                         Recognition Award

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2556

Download เอกสาร

08.00 -08.30            ลงทะเบียน และติดโปสเตอร์ สำหรับโรงพยาบาลที่ส่งผลงานประกวด

08.30-09.00             ผลงานโครงการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคCOPDและทิศทางในอนาคต

    พญ.เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

09.00-09.15             Q&A

    พญ.เขมรัสมี ขุนศึกเม็งราย  ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

                                รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.15-09.45             Easy way to get high standard of COPD treatment      

โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

09.45-10.00             รับประทานอาหารว่างและเยี่ยมชมโปสเตอร์ เพื่อให้คะแนน

            10.00-10.30             Open forums for Q&A

                                รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น                                                

พอ.(พิเศษ)นพ.อดิศร วงษา แผนกโรคระบบทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤต รพ.พระมงกุฏเกล้า

10.30-12.30             นำเสนอผลงาน Easy COPD Excellence Award 2012   โดย 10 โรงพยาบาลที่ได้รับคัดเลือก

12.30-13.30             รับประทานอาหารกลางวัน

13.30- 14.00            ประกาศผลและมอบรางวัลการประกวด   Easy COPD Excellence Award 2012 & Peer
                                Recognition Award

14.00                       พิธีปิด โดย รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์

 

 

 

                                         รศ.พญ.จามรี ธีรตกุลพิศาล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2556 

กำหนดการประชุมใหญ่ประจำปีครั้งที่ 9 TEST:/Agenda2013.pdf Agenda2013.pdf  182.60 KB  28.12.2012 23:26 

รายละเอียดการส่งผลงานประกวด Asthma TEST:/EACC2012Asthma.pdf EACC2012Asthma.pdf  1.04 MB  08.11.2012 22:48 

รายละเอียดการส่งผลงานประกวด COPD TEST:/EACC2012COPD.pdf EACC2012COPD.pdf  995.95 KB  08.11.2012 22:50 

โครงการ TEST:/project56.pdf project56.pdf  505.44 KB  08.11.2012 22:18 

จดหมายเชิญเข้าร่วมงานประชุมTEST:/EACC_12_Invite_Letter.pdf EACC_12_Invite_Letter.pdf  51.49 KB  10.11.2012 18:06 

 

 


สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาบทความ© วัชรา บุญสวัสดิ์

     
 
ความคิดเห็นที่ 1. โดย : ปรัศนีย์ หอมลำดวน Email : [ p.rassa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2012-11-08 16:16:09

โหลด กำหนดการ และรายละเอียดการจัดประชุม ที่เป็น PDF file ไม่ได้ค่ะ คือทางหน่วยงาน โรงพยาบาล
ฝางต้องการส่งบุุคลากรเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ และได้ลงทะเบียนในหน้า web แล้ว อยากให้ทางผู้จัดงาน
ช่วยส่งหนังสือเชิญเเข้าร่วมประชุมวิชาการ หรือ แฟกซ์ หนังสือเชิญถึงผู้อำนวยการรพ.ฝาง ด้วยค่ะ ดิฉัน และ
หน่วยงานถึงจะสามารถทำเรื่องขออนุมัติไปราชการและเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายได้ตามระเบียบค่ะ (เบอร์แฟกซ์
053451152 หรือช่วยกรุณาส่งเป็นหนังสือเชิญมายัง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง ที่อยู่ 30 ม.1 ต.เวียง
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 50100)
ขอขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าค่ะ ขอบคุณค่ะ


เชิญแสดงความเห็น

ความคิดเห็นที่ 2. โดย : ปรัศนีย์ หอมลำดวน Email : [ prassa@hotmail.com ] เมื่อเวลา :2012-11-08 16:19:12

ลืมถามอีกอย่างหนึ่งค่ะ แล้วเรื่องที่พัก หรือการจองที่พักค่ะ ไม่ทราบว่าทางผู้จัดได้สำรองที่พักให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมไหมค่ะ ถ้ามีการสำรองจองที่พักให้ต้องติดต่อผ่านช่องทางใด ขอบคุณค่ะ

ความคิดเห็นที่ 3. โดย : วัชรา Email : [ watcha_b@kku.ac.th ] เมื่อเวลา :2012-11-16 12:54:36

ติดต่อโรงแรมโดยตรงได้เลยครับ
ติดต่อคุณแอน  โทร  088 - 022 - 1357 
E-mail: marketing26@asiahotel.co.th
  
 ห้องเดี่ยว  ราคา  1,000  บาท
 ห้องคู่ ราคา 1,200  บาท
 โทร.  02 - 2170808     Fax. 02-2159005
 เชิญแสดงความเห็น

คำตอบ หรือ ข้อคิดเห็น
Verify text
dbregistry_eac
ตอบกระทู้ โดย คุณ
Email
แนบ File หรือ รูปภาพ

โปรดตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีช่องว่าง
 

ทุกความคิดเห็นไม่เกี่ยวข้องกับผู้ประพันธ์บทความหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์นี้ และไม่สามารถนำไปอ้างอิงทางกฎหมายได้
ผู้ประพันธ์บทความนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของความคิดเห็นนั้น
 
     
 
     
     
php