ประวัติและผลงาน

RESUME

       
 ชื่อ    

 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนนแสงชูโต ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000
  โทรศัพท์ที่ทำงาน: 034622999 ต่อ 3012
  โทรสาร: 034511507
  อีเมลล์: drrakpong@gmail.com
  โทรศัพท์ที่บ้าน:
  โทรศัพท์มือถือ:
     
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 29/13 หมู่ที่  ซอย
ถนนแสงชูโต ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี รหัสไปรษณีย์71000
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 1 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต พ.บ. ว.ว. อายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2536 / 254

 
             
ประวัติการทำงานและประสบการณ์ในการวิชาชีพ

รวมทั้งสิ้น = 1 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

1 เมย.36 - ปัจจุบัน 1993-1994 นายแพทย์ 4 โรงพยาบาลสังขละบุรี 1997-ปัจจุบัน กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา  
     
ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

รวมทั้งสิ้น = 1 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

29 ธค.49 - ปัจจุบัน หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  
     
ประวัติการได้รับรางวัล

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ปี พ.ศ.

รายการ

 

     
ประวัติการเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ปี พ.ศ.

รายการ

 

     
ประวัติการได้รับเชิญไปบรรยาย/วิพากษ์งานวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

     
ผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

 

 

 

     
ผลงานการตีพิมพ์บทความวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

 

 

 

     
ผลงานการเขียนตำรา

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

 

 

 

     
โครงการวิจัยที่มีส่วนร่วม

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

 

ระยะเวลา

รายการ