ประวัติและผลงาน

RESUME

       
 ชื่อ Web Admin  ข้อความแนะนำตัว
Just wanna be superman.


 ตำแหน่ง  
 ที่ทำงาน
 ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด 
  โทรศัพท์ที่ทำงาน:
  โทรสาร:
  อีเมลล์: watcha_b@kku.ac.th
  โทรศัพท์ที่บ้าน: 043-236777
  โทรศัพท์มือถือ: 0817696331
     
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่  หมู่ที่  ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์
ประวัติการศึกษา

รวมทั้งสิ้น = 1 รายการ 

           

ระดับการศึกษา

ชื่อเต็มวุฒิการศึกษา

ชื่อย่อวุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ปีที่สำเร็จการศึกษา

 

ปริญญาตรี แพทยศาสตร์บัณฑิต พ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2525

 
             
ประวัติการทำงานและประสบการณ์ในการวิชาชีพ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

     
ประวัติการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

     
ประวัติการได้รับรางวัล

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ปี พ.ศ.

รายการ

 

     
ประวัติการเป็นสมาชิกสมาคมทางวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ปี พ.ศ.

รายการ

 

     
ประวัติการได้รับเชิญไปบรรยาย/วิพากษ์งานวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

ระยะเวลา

รายการ

 

     
ผลงานการตีพิมพ์งานวิจัย

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

 

 

 

     
ผลงานการตีพิมพ์บทความวิชาการ

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

 

 

 

     
ผลงานการเขียนตำรา

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

   

 

 

 

     
โครงการวิจัยที่มีส่วนร่วม

รวมทั้งสิ้น = 0 รายการ 

 

ระยะเวลา

รายการ